Dział‚alność‡ naukowo-organizacyjna i społ‚eczna

 
Udział w komitetach naukowych i redagowanie czasopism

        pomysłodawczyni, i redaktor naczelny periodyku Forum Logopedyczne (dawniej Śląskie Wiadomości Logopedyczne), które powstało w 2001 roku;
        członek Komitetu Naukowego książki Żyć z pasją, żyć w ruchu. Red. B. Cyl. Piekary Śląskie 2004,
        członek Rady Naukowej Serii Nowa logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia. Red. M. Michalik, A. Siudak. Kraków 2010.
 
Działalność naukowo-organizacyjna w towarzystwach i organizacjach naukowych
 
-         członek Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN,
-         od trzech kadencji aktywny członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wybierany w kolejnych kadencjach: 2001-2005, 2005-2008, 2008-2011; w czerwcu 2011 roku została zastępcą Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL,
-         zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach w latach 1999-2003,
-         wieloletnia praca na rzecz środowiska logopedycznego na Śląsku, w tym organizacja w latach 1999-2003 konferencji naukowo-szkoleniowych (2 razy w roku), organizacja 3 edycji kilkunastu warsztatów szkoleniowych dla logopedów, współudział  w organizacji grup wsparcia dla logopedów, stworzenie czasopisma Forum Logopedyczne (dawniej Śląskie Wiadomości Logopedyczne),
-         powołanie przez Ministra Zdrowia do prac w Komisji do spraw programów kształcenia neurologopedów w Polsce, udział w pracach dotyczących opracowania programu specjalności w zakresie neurologopedii,
-         udział w posiedzeniach Kolegium Logopedycznego w Warszawie,
-         członek Towarzystwa Kultury Języka,
-         członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
-         współpraca z Małopolskim Oddziałem PTL w Krakowie,
-         współpraca z Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach,
-         powołanie przez PTL do opracowania standardu postępowania w przypadku wady rozszczepowej,
-         pełnienie funkcji konsultanta do spraw logopedii (1. 09. 2002 r.–31.08.. 2003 r.) w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach,
-         prowadzenie Zespołu Doradczego do spraw logopedii Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w latach 2002-2003.