Publikacje

 

PUBLIKACJE W POLSCE
 
Monografie
 
1.        Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka. Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2006. Obecnie książka ma już 3 wydanie. Wydawnictwo Ergo-Sum Bytom, 2010
Recenzenci:         prof. zw. dr hab. Edward Polański,
                                   prof. AP Jadwiga Cieszyńska
 
2.        Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje. Wydawnictwo Ergo-Sum. Bytom 2010.
Recenzenci:         prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna,
                           prof. nadzw. UG Stanisław Milewski
 
3.        Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2011. Rozprawa habilitacyjna.
Recenzenci:         prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna,
                                   prof. zw. dr hab. Edward Łuczyński
 
 
Współredakcja prac zbiorowych
1.        Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk, Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2006.
 
2.        Prace Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2007.
 
3.        Studia z neurologopedii. Red. I. Nowakowska-Kempna, D. Pluta-Wojciechowska. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM Wydawnictwo WAM. Kraków 2010.
 
Redagowanie czasopism
                          
D. Pluta-Wojciechowska jest redaktorem naczelnym periodyku Forum Logopedycznego (wcześniej Śląskie Wiadomości Logopedyczne, rok założenia 2001), które ukazywało się dwa razy w roku (do 2009 r.), a począwszy od 2010 roku stało się rocznikiem (ISSN 1732-1301).
Czasopismo jest punktowane (6 pkt), a od 2010 roku ma charakter międzynarodowy.
 
Studia, rozprawy, artykuły
 
1.        Wyniki badań ciągłych nad wybranymi mechanizmami kształtowania się mowy u niemowląt z rozszczepem podniebienia. W: II Konferencja robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia. Red. Z. Dudkiewicz, 29 listopada 1996 roku, Warszawa, s. 45-47.
 
2.        Wybrane zagadnienia terapii mowy dzieci z rozszczepem podniebienia . „Logopedia” 26, 1999, s.149-161.
 
3.        Językoznawczy model terapii mowy dzieci z rozszczepem podniebienia. W: Teoretyczne podstawy metod usprawniania mowy. Opracowanie – H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwkowa, Warszawa, 2000, s. 109-123.
 
4.        Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego.   „Logopedia” 2002, 30, s. 115-130.
 
5.        Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji. „Logopedia” 31, 2002, s. 199-225.
 
6.        Komunikacja dzieci z rozszczepem podniebienia z perspektywy kodu językowego, parajęzykowego i niejęzykowego. W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka. Red. S. Juszczyk, I. Polewczyk. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. s. 145-162.
 
7.        Częstość występowania dyslokacji przy realizacji fonemów spółgłoskowych u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego i u osób bez rozszczepu. W: Logopedia. Teoria i praktyka. Red. M. Młynarska. T. Smereka. Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2005, s. 283 – 298.
 
8.        Nowe wyzwania w badaniach dzieci z rozszczepem. W: Zagadnienia społeczne. Wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna. Red. D. Czubala,   G. Grzybek. Red. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2005, s. 311-318.
 
9.        Prototypowe cechy tzw. „dziecka rozszczepowego” ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji mowy. W: Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju. Red. D. Czubala, J. Lach-Rosocha. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 2005, s. 315-331.
 
10.    Urodzę dziecko z rozszczepem, czyli o filozofii wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia. „Logopedia” 2006, nr 35, s. 125-142.
 
11.    „Wymiary głoski”- jako istotne elementy poznania - podstawą kategoryzacji dyslalii. Próba opisu.  „Logopedia” 2007, nr 36, s. 51-76.
 
12.    O niektórych podobieństwach i różnicach w logopedycznych badaniach normy i patologii. W: Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2007, s. 397-406.
 
13.    Wielokierunkowa wczesna interwencja w przypadku dzieci z wadami rozwojowymi.W: Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. Tom 1. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2006, s. 137-142.
 
14.    Gwara z perspektywy socjolingwistycznej. (Na podstawie badań mieszkańców okolic Bielska-Bialej, Cieszyna, Czechowic i Żywca). W: Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu tom IV. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2007, s. 129-140.
 
15.    Mówienie gwarą – strata czy bogactwo? W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Red. I. Nowakowska-Kepmna. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2007, s. 313-323.
 
16.    Lingwistyczne obrazowanie bezpośrednie jako kognitywne narzędzie tworzenia obrazu dziecka z zaburzeniami w rozwoju. W: W pobliżu literatury dziecięcej. Red.: A. Ungeheuer-Gołąb. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2008, s  91-97.
 
17.    Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia. „Logopedia” 2008, nr 37, s. 175-205.
 
18.    Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej” ze względu na miejsce artykulacji – rozwiązania systemowe. W: Diagnoza i terapia w logopedii. Z prac Towarzystwa Kultury Języka. Red. J. Porayski-Pomsta. Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa 2008,  s. 127-146.
 
19.    Znaczenie gwary z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej i ogólnej. Próba analizy kognitywnej. W: Tradycja i współczesność. Folklor-Język-Kultura. Oświata i kultura na Podbeskidziu. Tom V. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2009, s. 295-304.
 
20.    Dyslalia. Mity i rzeczywistość. W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska. Red. Jagoda Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2010, s. 65-82.
 
21.    Czynność połykania jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej. W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska. Red. Jagoda Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2010, s. 106-124.
 
22.    Czynności pokarmowe jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej. W: Nowa Logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia. Tom 1. Red. M. Michalik, A. Siudak. Wydawca Collegium Columbinum. Kraków 2010, s. 115-124.
 
23.    Ocena czynności pokarmowych jako jedno z kryteriów badania logopedycznego.  W: Studia z neurologopedii. Red. I. Nowakowska-Kempna, D. Pluta-Wojciechowska. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM Wydawnictwo WAM. Kraków 2010, s. 77-87.
 
24.    Terapia zaburzeń wymowy w przypadku wargi i podniebienia. W: Diagnoza i terapia dysglosji. Red. B. Cyl. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis. Katowice 2009, s. 50-64. Artykuł jest przedrukiem rozdziału dotyczącego terapii zaburzeń mowy z książki D. Pluty-Wojciechowskiej Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka. Wydawnictwo Naukowe ATH. Bielsko-Biała 2006.
 
25.    Z doświadczeń w pracy z grupą dzieci jąkających się   w młodszym wieku szkolnym – szkic. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2002, nr 3, s. 19-23.
 
26.    różnych realizacjach fonemów /p, b/ ze względu na miejsce artykulacji u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia. „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” 2004, nr 4, s. 55-64.
 
27.    Prototypowe cechy dyslokacji u osób z całkowitym obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. W: Streszczenia. XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Lublin 2004 r., s. 43.
 
28.    O stygmatach dziecka z wadą rozszczepową. W: Żyć z pasją, żyć w ruchu. Red.: B. Cyl. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Piekary Śląskie 2004, s. 54-65.
 
29.    Słuchanie, patrzenie i „kodowanie” w badaniu logopedycznym. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2004 nr 7, s. 23-28.
 
30.    Lowely, jody i safy, czyli o tzw. substytucjach i deformacjach. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2005, nr 8, s. 26-29.
 
31.    Istota nienormatywnych realizacji fonemów. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr  9, s. 26-30.
 
32.    Dziecko w łonie matki a wczesna interwencja. W: Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej. Red. B. Cyl. Wyd. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Piekary Śląskie 2005, s. 42-47.
 
33.    Rola i miejsce logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu dziecka z rozszczepem. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 10, s. 18-21.
 
34.    Śląskie Wiadomości Logopedyczne w perspektywie 5 lat. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 10, s. 4-5.
 
35.    Gwara a kontakt z dzieckiem. W: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red.  D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006,  s. 207-214.
 
36.    O możliwościach wspierania terapii logopedycznej na poziomie edukacji elementarnej. „Forum Logopedyczne” 2008, nr 14, s. 12-15.
 
37.      Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z wadami twarzoczaszki. W: Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy. Red. B. Cyl. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Katowice 2010, s. 83-87.
 
38.    Paradygmat postępowania w przypadku zaburzeń połykania w fazie ustnej. Ujęcie logopedyczno-ortodontyczne. „Forum Logopedyczne” 2011, nr 19, s. 138-151.
 
39.    Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzowego. „Logopedia” 38, 2009, s. 119-147.
 
40.    Badanie logopedyczne młodych adeptów sztuki teatralnej. Wyniki badań, analiza, komentarz. W: Logopedia XXI wieku. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Seria Mowa i myślenie 3. Wrocław 2010, s. 174-184.
 
41.    O ćwiczeniach tak zwanej pionizacji języka. W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i myślenia. Seria Nowa logopedia 2011, tom 2, s. 209-222.
 
42.    O stylu komunikacji dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. „Logopedia” 2010/2011, wydana pod koniec 2011 roku, nr 39-40, s. 93-120.
 
43.    W kierunku efektywnej pomocy dzieciom z zaburzeniami w rozwoju mowy. W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1. Red. K. Węsierska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 48-63.
 
44.    Od sylaby do słowa w terapii logopedycznej. W: Wyraz w języku i w tekście. Red. J. Gardzińska, A. Maciejewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2012, s. 387-395.
 
 
Artykuły napisane wspólnie z innymi autorami
1.        Program wielospecjalistycznego leczenia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. „Forum Logopedyczne” 2007, nr 13, s. 40.
Artykuł napisany wspólnie z lekarzem chirurgiem B. Jaklik.
 
2.        Ocena mowy, zgryzu i funkcji pokarmowych u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia wtórnego. W: Prace Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2007, s. 143-149.
Artykuł napisany wspólnie z ortodontami: B. Liśniewską-Machorowską, K. Zarembą, B. Nowakiem.
 
3.        Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe w obrębie twarzy, zgryzu i narządu mowy w zespole Downa. „Forum Logopedyczne” 2008 nr 15, s. 31-34.
Artykuł napisany wspólnie z ortodontami: B. Liśniewską-Machorowską  i A. Machorowską-Pieniążek.
 
4.        Przypadek złożonych zaburzeń mowy u dziecka 5-letniego. „Forum Logopedyczne’ 2008, nr 15, s. 39-40.
Artykuł napisany wspólnie z foniatrami: D. Piekaj-Stefańską, J. Markowskim.
 
5.        Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe w przypadku zespołu Beckwitha-Wiedemanna. (współautor artykułu). „ Forum Logopedyczne”, nr 17, 2009, s. 25-28.
Artykuł napisany wspólnie z ortodontami: A. Machorowską-Pieniążek i B. Liśniewską-Machorowską.
 
6.        Ku prawdzie o człowieku..., czyli o aktualnych problemach psychologii, pedagogiki i metodyki (К истине о человеке…, или об актуальных проблемах современной психологии и педагогики). W: Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. Tom I. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.   Bielsko-Biała 2007, s. 3-5.
Artykuł napisany wspólnie z psychologiem Yu. Karandashevem oraz pedagogiem T. Senko.
 
7.        Osobowa perspektywa zagadnienia znaczenia i roli ojczyzny oraz możliwości identyfikowania się z nią. W: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2006, s. 23-28.
Artykuł napisany wspólnie z W. Adamczykiem.
 
8.        Patofonetyka jako przedmiot kształcenia logopedycznego. W: Logopedia XXI wieku. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Seria Mowa i myślenie 3. Wrocław 2010, s. 195-200.
Artykuł napisany wspólnie z I. Nowakowską-Kempną.
 
9.        Różne oblicza zaburzeń komunikacji u dzieci z wadami twarzoczaszki. W: Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością. Red. Z. Gajdzica, M. Bełza. Oficyna Wydawnicza „Humanitas” Sosnowiec 2011, s. 54-59.
Artykuł napisany wspólnie z I. Nowakowską-Kempną.
 
 
 
Rozdziały w książkach o charakterze podręczników
 
1.        Dziecko z wadą rozwojową twarzoczaszki. W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Red. B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski. Wydawnictwa Impuls. Wrocław 2008, s. 331- 347.
 
2.        Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia. W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Red. B. Cytowska, B. Winczura. Impuls. Wrocław 2006, s. 253-265.
 
3.        Diagnoza logopedyczna dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia. W: Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Red. E. Czaplewska, S. Milewski, GWP, Sopot 2012, s. 325-365.
 
 
PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
 
1.       Application of the prototype theory in interdisciplinary research. W: Contrastive Linguistics XXXI. Bułgaria, 2006, 2, s. 78-84.
 
2.     Биологическая обусловленность коммуникации детей с расщелиной неба. W: Wiesnik. Naukowyczasopism.  Witebsk. Białoruś, 2006, 2 (40), s. 82-87.
 
3.      Kоммуникация детей с расщелиной неба. W: Izwiestia Tulskowo Gosudarstwiennowo Uniwiersiteta. SeriaPsichołogia. Tuła. Rosja, 2006, s. 78-86. W: Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien. Uniwersytet w Preszowie 2007. Preszów. Słowacja, s. 234-243.
 
4.       Child with lip and cleft palate.Chances and menaces.  
 
 
  5.      Cognitive tools in description of children with development disorders. W: Inozjemna Fiłołogia. Ministerstwo Oswiti I Nauki Ukrainy Uniwersytet Lwowski. Lwów 2007,  s. 60-67.
 
6.      Zadaczi socjalnoj raboty z rodzinami, w katorych rastut dzieti z rasszczelinoj nieba. W: Socjalnoje obrazowanie w wyższej szkole: tieoria i praktyka. Rosyjskij Gosudarstweinnyj Socjalnyj Uniwersytet. Mińsk. Białoruś, 2007, s. 120-124.
 
7.      Poems for children with disorders In language development. W: Wisnik Lwowskowo Uniwerytetu., nr 18, Lwów 2011, s. 75-83.
 
Recenzje
 
1.        Wady wymowy u osób z wadami zgryzu L. Konopskiej – książka, na którą czekaliśmy. Publikacja recenzji: „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 11, s. 80.
 
2.        Recenzja książki Wady wymowy u osób z wadami zgryzu, autor: L. Konopska, Uniwersytet Szczeciński, 2005 r.
Publikacja recenzji: „Logopedia” 2006, nr 35, s. 264-267.
 
3.        Recenzja książki Elżbiety Wianeckiej Manualne Torowanie Głosek.
Publikacja recenzji: Studia z neurologopedii. Red. I. Nowakowska-Kempna, D. Pluta-Wojciechowska. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM Wydawnictwo WAM. Kraków 2010, s. 251-253.
 
4.        Recenzja Kolorowanki logopedycznej, autor: M. Lamprat-Busse, Wyd. Komlogo, 2005.